Modelattest Belgisch Staatsblad rijbewijs cat1

 

Bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 14 december 2016 tot omzetting van richtlijn 2015/653/EU van de Commissie
van 24 april 2015 tot wijziging van Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het
rijbewijs. 􀀀

 
 rijgeschiktheidsattest cat 1